QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT DE PROVA

Respon les següents preguntes

Un fil de coure de 600 m té una resistència de 1,02 Ω. Si el fil es divideix en dos partsiguals de 300 m i es connecten en paral·lel, quina és la resistència entre els extrems?

0,51Ω
0,255Ω
1,02Ω
2,04Ω

Se substitueix una bombeta incandescent de 100 W per una bombeta de baix con-sum de 20 W que, segons el fabricant, produeix una intensitat de llum equivalent. Quantde temps ha de funcionar perquè la substitució produeixi un estalvi de 90 €en el con-sum? (Considereu el cost de 0,13 €/ kW h.)

6923h
5769h
7524h
8654h

Un cilindre hidràulic ha d’exercir una força de 10 kN en la cursa de retrocés. Si eldiàmetre del cilindre és 50 mm i el de la tija, 32 mm, quina pressió ha de proporcionarel grup hidràulic?

8,626 MPa
5,093 MPa
12,43 MPa
1,894 MPa

En un botiga es disposa inicialment d’un estoc de 1 000 unitats d’un producte i estàfixat que cal realitzar una comanda de 800 unitats quan s’arriba a un estoc de 300 uni-tats. Si al cap de 100 dies es realitza la dotzena comanda, quantes unitats s’han venut enaquests 100 dies?

8800
9500
9600
10900

El full de característiques d’un sensor de pressió indica que quan l’aparell treballaen l’interval de temperatures comprès entre 0 °C i 50 °C l’error total màxim és ± 2 % dela lectura. Si es mesura una pressió de 8 bar a 45 °C, quin és el valor màxim que potdonar el sensor?

8,2 bar
8,14 bar
8 bar
8,16 bar