QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT DE PROVA

Respon les següents preguntes

En un plànol s’especifica que la longitud d’una peça ha de ser (146 ± 0,8) mm.S’acceptaran totes les peces de longitud

superior a 146,8 mm
compresa entre 146 mm i 146,8 mm
compresa entre 145,6 mm i 146,4 mm
compresa entre 145,2 mm i 146,8 mm

Un fil de coure de 5 mm2de secció té una resistència de 0,05Ω. La resistivitat delcoure és ρ= 0,017 1μΩ· m. Quina és la longitud del fil?

0,324 m
14,62 m
45,93 m
2,92 m

L’acer inoxidable AISI 316 que s’utilitza en pròtesis mèdiques té una tensió de rup-tura σr= 620 MPa. Quina és la força axial màxima que es pot aplicar a una barra mas-sissa de 12 mm de diàmetre sense que es trenqui?

70,12 kN
140,8 kN
80,5 kN
56,10 kN

Un cilindre hidràulic, d’una sola tija, ha d’exercir una força de 20 kN en la cursa d’a-vanç. Si el diàmetre del cilindre és 50 mm i el de la tija, 32 mm, quina pressió ha de pro-porcionar el grup hidràulic?

3,79 MPa
10,19 MPa
17,25 MPa
24,87 MPa

Un sistema de pintatge automatitzat permet obtenir un màxim de 130 unitats perhora. Sobre cada unitat es realitzen dues operacions simultànies det1=23s it2=15s dedurada. Quin és el temps mitjà que transcorre entre que s’acaba una unitat i que la uni-tat següent està preparada per a ser pintada?

4,69 s
12,70 s
8,70 s
9,20 s

a) π=+−+ =1ext122243007 mm4rLbhrb) ext0, 4014 min 24,08 sLtv===c) tall2233,30 m/min 0,555 m/svnr=π==d) 222321124247,5·10 mm4rSbhrrπ=⋅− + −π =ρ==223, 47 kg
a) π=+−- =1ext122222007 mm4rLbhrb) ext0, 4014 min 24,08 sLtv===c) tall2233,30 m/min 0,555 m/svnr=π==d) 222321124247,5·10 mm4rSbhrrπ=⋅− + −π =ρ==33, 47 kg
a) π=--- =1ext122222443 mm4rLbhrb) ext0, 4014 min 24,08 sLtv===c) tall2233,30 m/min 0,555 m/svnr=π==d) 222321124247,5·10 mm4rSbhrrπ=⋅− + −π =ρ==223, 47 kg
a) π=+−+ =1ext122222007 mm4rLbhrb) ext0, 4014 min 24,08 sLtv===c) tall2233,30 m/min 0,555 m/svnr=π==d) 222321124247,5·10 mm4rSbhrrπ=⋅− + −π =ρ==23, 47 kg