QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT DE PROVA

Respon les següents preguntes

Un tren de fira té una capacitat nominal de 48 passatgers. L’interval entre sortidesconsecutives és 15 minuts i el temps de trajecte, 5 minuts. Quin nombre màxim de pas-satgers pot transportar el tren en una hora?

96
576
288
192

En un circuit elèctric es connecten en sèrie dues resistències de tolerància ± 5 % ivalors nominals 1,1 kΩi 3,3 kΩ. La resistència equivalent d’aquest circuit és

(4,4 ± 0,055) kΩ
(4,4 ± 0,11) kΩ
(4,4 ± 0,22) kΩ
(4,4 ± 0,44) kΩ

La tensió de ruptura del titani comercial sense aliar és σr= 75 MPa. Si apliquem unaforça axial de 750 N a una barra d’aquest titani, quina secció mínima ha de tenir perquèno es trenqui??

1 mm2
10 mm2
100 mm2
1000 mm2

En un estudi sobre les emissions de CO2a l’atmosfera provinents dels vehicles pri-vats, es considera que la quantitat emesa d’aquest gas és independent del nombre de viat-gers a partir d’una velocitat de circulació de 100 km/h. Un cotxe alimentat amb una ben-zina que produeix 2,45 kg de CO2per litre consumeix, de mitjana, 7,1 L per cada 100 kmde recorregut. En un viatge de 925 km, recorreguts a una velocitat mitjana de 100 km/h,quina quantitat de CO2emet el vehicle a l’atmosfera?

1609 kg
160,9 kg
3188,1 kg
1881 kg

La fiabilitat d’un artefacte, entesa com la probabilitat que funcioni sense avariesdurant un cert temps, és del 92 % per a 2 400 h. D’un lot inicial de 1 400 unitats, quantsartefactes és probable que continuïn funcionant al cap de 2 400 h?

1288
1260
192
112

a,b i c